__h1_verbs_english_detail

 • Present of „sheftati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sheftam sheftam sheftam
  ti sheftaš sheftaš sheftaš
  on/ona/ono shefta shefta shefta
  mi sheftamo sheftamo sheftamo
  vi sheftate sheftate sheftate
  oni/one/ona sheftaju sheftaju sheftaju
 • Perfekt von „sheftati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam sheftao sam sheftala -
  ti si sheftao si sheftala -
  on/ona/ono je sheftao je sheftala je sheftalo
  mi smo sheftali smo sheftale -
  vi ste sheftali ste sheftale -
  oni/one/ona su sheftali su sheftale su sheftala