German-Croatian translation for verlagern

german croatian
verlagern Verb prebaciti
verlagern Verb prenijeti
verlagern Verb premjestiti
verlagern Verb prenositi
verlagern Verb premještati
verlagern Verb preložiti

3 examples found

german croatian
verlagern Verb prebaciti
ein Problem verlagern prebaciti problem
den Schwerpunkt auf ein anderes Gebiet verlagern težište prebaciti na drugo područje
das Gewicht verlagern prebaciti težinu