German-Croatian translation for statuieren

german croatian
statuieren Verb odrediti
statuieren Verb postaviti
statuieren Verb utvrditi
statuieren Verb utvrđivati
statuieren Verb određivati
statuieren Verb statuirati