German-Croatian translation for postrojenje

croatian german
postrojenje Nouns
Fehler melden
Anlage
postrojenje Nouns
Fehler melden
Installation
postrojenje Nouns
Fehler melden
Werksanlage
postrojenje Nouns
Fehler melden
Betrieb
postrojenje Nouns
Fehler melden
Produktionseinrichtung

3 examples found

croatian german
postrojenje Nouns
Fehler melden
Anlage
nuklearno postrojenje nukleare Anlage
industrijska postrojenja industrielle Anlagen
postrojenje je ubrzo zastarjelo die Anlage ist schnell unmodern geworden