German-Croatian translation for lizenzieren

german croatian
lizenzieren Verb odobriti
lizenzieren Verb dopustiti
lizenzieren Verb licencirati