German-Croatian translation for durchleiten

german croatian
durchleiten Verb provesti
durchleiten Verb provoditi
durchleiten Verb propustiti
durchleiten Verb propuštati