German-Croatian translation for durchdenken

german croatian
durchdenken Verb razmisliti
durchdenken Verb promisliti
durchdenken Verb promozgati

3 examples found

german croatian
durchdenken Verb promisliti
ein durchdachter Plan promišljen plan
gut durchdacht dobro promišljeno
ein gut durchdachter Plan dobro promišljen plan