German-Croatian translation for dolmetschen

german croatian
dolmetschen Verb prevoditi
dolmetschen Verb tumačiti
Dolmetsch Nouns zagovornik