German-Croatian translation for begünstigen

german croatian
begünstigen Verb poticati
begünstigen Verb podupirati
begünstigen Verb pospješiti
begünstigen Verb potpomagati
begünstigen Verb pogodovati
begünstigen Verb dati prednost