German-Croatian translation for aufgliedern

german croatian
aufgliedern Verb podijeliti
aufgliedern Verb rastaviti
aufgliedern Verb dijeliti
aufgliedern Verb razdijeliti
aufgliedern Verb raščlaniti
aufgliedern Verb rastavljati
aufgliedern Verb raspačati
aufgliedern Verb članiti
Aufgliedern Nouns dijeljenje
Aufgliedern Nouns raslojavanje
Aufgliedern Nouns raščlanjivanje
Aufgliedern Nouns razdjeljivanje

4 examples found

german croatian
aufgliedern Verb podijeliti
die Gesellschaft in Klassen aufgliedern podijeliti društvo na klase
aufgliedern Verb rastaviti
ein Wort in Silben aufgliedern rastaviti riječ na slogove
aufgliedern Verb dijeliti
etwas abschnittsweise gliedern dijeliti što na odlomke
aufgliedern Verb raščlaniti
Kosten aufgliedern raščlaniti troškove