German-Croatian translation for Zuschuss

german croatian
Zuschuss Nouns doprinos
Zuschuss Nouns dodatak
Zuschuss Nouns potpora
Zuschuss Nouns prinos
Zuschuss Nouns pripomoć
Zuschuss Nouns novčana pomoć
Zuschuss Nouns dodani arci

2 examples found

german croatian
Zuschuss Nouns dodatak
einen Zuschuss gewähren dati novčani dodatak
Zuschuss Nouns potpora
staatlicher Zuschuss državna potpora