German-Croatian translation for Regen

german croatian
regen Verb
Fehler melden
javiti se
regen Verb
Fehler melden
pomaknuti
regen Verb
Fehler melden
maknuti
regen Verb
Fehler melden
pomicati
regen Verb
Fehler melden
micati
Regen Nouns
Fehler melden
kiša
rege Adjektiv
Fehler melden
živ
rege Adjektiv
Fehler melden
budan
rege Adjektiv
Fehler melden
pokretan

7 examples found

german croatian
regen Verb
Fehler melden
pomaknuti
der Kranke regte sich dann und wann bolesnik bi se povremeno pomaknuo
regen Verb
Fehler melden
micati
der Verletzte regte kein Glied ozlijeđeni se nije micao
Regen Nouns
Fehler melden
kiša
der Regen plätschert auf das Dach kiša romoni po krovu
auf Regen folgt Sonnenschein poslije kiše dolazi sunce
der kurze Regen hat das Pflaster gesprenkelt kratka je kiša poškropila pločnik
an Regen mangelnd s nedostatkom kiše
rege Adjektiv
Fehler melden
živ
geistig rege bleiben ostati psihički živ