German-Croatian translation for Bildung

german croatian
Bildung Nouns obrazovanje
Bildung Nouns odgoj
Bildung Nouns stvaranje
Bildung Nouns oblikovanje
Bildung Nouns tvorba
Bildung Nouns prosvjeta
Bildung Nouns izobrazba
Bildung Nouns tvorevina
Bildung Nouns naobrazba
Bildung Nouns školovanost

8 examples found

german croatian
Bildung Nouns obrazovanje
Ökonomie der Bildung ekonomika obrazovanja
gute Bildung dobro obrazovanje
Mangel an Bildung nedovoljno obrazovanje
Bildung Nouns stvaranje
die Bildung von Pigmenten stvaranje pigmenata
Bildung Nouns tvorba
eine patronymische Bildung patronimička tvorba
hybride Bildungen hibridne tvorbe
eine retrograde Bildung retrogradna tvorba
Bildung Nouns izobrazba
berufliche Bildung stručna izobrazba